Tüzük

GİRESUN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FEDERASYON TÜZÜĞÜ

Federasyon Adı ve Merkezi

Madde 1- Federasyon Adı: ‘Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu’dur. Kısa Adı ‘GİRESUN FED’ dir.

Derneğin Merkezi İstanbul’dur.

 Federasyonun amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı

Madde 2- Federasyonun kurulmuş veya kurulacak dernekleri arasında en başta insan hakları, laik, demokratik ve cumhuriyet değerleri, Atatürk ilke ve İnkılapları doğrultusunda bilgi birikimi paylaşmak ve arttırmak, derneklerin temel ve fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılamak ve iletişimi sağlamak, üye dernekler ile üye dernek üyelerinin eğitimleri başta olmak üzere, dünyada ve ülkemizdeki bütün alanlarda gelişmeleri takip etmek, üye dernekleri bu konularda bilgilendirmek, ve uyumlaştırma çalışmalarına katkı sağlamak bu alanlarla sınırlı olarak kamuoyunu bilgilendirmek toplumsal bilinci oluşturmaktır. Giresun ve Giresunluların bütün yönleriyle tanıtımını sağlamak, sosyal kültürel ve ekonomik değerlerini öne çıkarmak, Giresun’un kalkınması, yurt içinde ve dışındaki bütün Giresunlular arasında dayanışmayı sağlayacak sosyal ve kültürel girişime öncü olmak ve birleştirici, yapıcı, insan haklarına saygılı, üretken, öngörülü, güven verici, ufku geniş insanların doğup büyüdüğü çağdaş bir Giresun imajı yaratmaya çalışmak bölgenin tanıtımı kapsamında yerel ve merkezi yönetim ile işbirliği ve eşgüdüm içinde merkez, ilçeler, belde ve köylerde, festival, şenlik ve organizasyonlar düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

 Federasyonun Amblemi:

GİRESUN FED harflerinden oluşan kompozisyondur. Renk ve şekilleri yönetim kurulunca açılacak yarışma sonucundan 5223 Sayılı yasanın 29. Maddesinde öngörülenin dışında belirlenecek ve ilk üç dereceye giren eserler genel kurula sunularak genel kurul tarafından belirlenecektir.

 

Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

 2- Kurs seminer konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletme,

 7- Üyelerinin yararlanması ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek,

 8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 9- Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerine aynı hak tesis etmek,

 10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, kurulu bir federasyona veya konfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak federasyonun izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

 11- Uluslar arası faaliyette bulunmak yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bunu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile göre alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 13- Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlere kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 14- Gerekli görülen yerlerde federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

 15- Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

 16- Sponsorluk anlaşmaları, protokoller yapmaktır.

Federasyon Faaliyet Alanı

Federasyon, sosyal alanda faaliyet gösterir.

 Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan 50’den fazla üyeye sahip GİRESUN merkez, ilçe, belde ve köy dernekleri bu federasyona üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı derneklerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Federasyon başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu federasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibi derneğe bildirilir. Başvurusu kabul edilen dernek, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Federasyonun asıl üyeleri, federasyonun kurucu dernekler ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen derneklerdir. Federasyona maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilir. 

Üyelikten Çıkma

 Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla federasyondan çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üye derneğin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

  Üyelikten Çıkarılma

 Madde 5- Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,

 1 – Federasyon tüzüğüne aykırı davranış,

 2 – Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 3- Yazılı ikazlara rağmen sürekli aidatını 6 ay içinde ödememek,

4- Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak,

 5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Federasyon çıkan ve çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.

Federasyon Organları

Madde 6- Federasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.

 1 – Genel Kurul

 2 – Yönetim Kurulu 

3- Denetim Kurulu

Federasyon genel kurulunun kuruluş şekli toplanma zamanı, çağrı ve toplantı usulü

Madde 7- Genel kurul federasyonun en yetkili karar organı olup federasyona kayıtlı üye derneklerin delegelerinden ve doğal delege olarak dernek başkanının katılımı ile oluşur. Dernek başkanları doğal delegelerdir ve doğrudan genel kurul delegesidir. Dernek başkanlarının dışında dernekler 12’şer delege ile federasyon genel kurulunda temsil edilirler. 

Genel Kurul :

1 – Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 

2 – Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üye derneklerin beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü kurul toplanır.

Olağan genel kurul 3 yıl da bir kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üye derneklerinin birinin başvurusu üzerine sulh hakimi 3 üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler, en az 15 gün öncede, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkra da belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  

Toplantı Usulü

Genel kurula, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan Delege listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi içim yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyeti kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesinde ki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması ve divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerinin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni

seçilen yönetim kurulana yedi gün içinde teslim etmek zorundadır. 

Genel kurulun oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının delegeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün delegelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Federasyon delegelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karar bağlanır. 

1 – Federasyon organlarının seçilmesi, 

2 – Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi, 

3 – Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 

4 – Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 

5- Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7- Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 

8 – Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması 

9 – Federasyon uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 

10 – Federasyonun vakıf kurması, 

11 – Federasyonun fesih edilmesi, 

12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 

13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak genel kurul diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. 

Yönetim kurulunun Teşkili, görev ve yetkileri 

Madde 10- Yönetim kurulu 20 asıl ve 20 yedek üye olarak Genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonra ki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan ve gerekli üyelikleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartı ile her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 

1 – Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 

2 – Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 

3 – Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak 

4- Genel kurlun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bine veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek, 

5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 

6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 

7- Her faaliyet yılı sonunda Federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

9- Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, 

10-Federasyon amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 

11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır, 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 

Madde 11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu; Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Federasyon Gelir Kaynakları:

Madde 12- Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır, 

1 – Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve aidatları belirlemeye bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir, 

2- Gerçek tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar,

3- Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Federasyon mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6- Federasyon, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelir temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7 – Diğer gelirler

Federasyon Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13-Defter tutma esasları

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin dernekler yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıcı Vergi Usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Federasyon defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esnasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verdikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1,2,3 ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler, kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi

İşetme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) ‘’İşletme Hesabı Tablosu’’ düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Federasyon Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15- Gelir ve gider belgeleri;

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) ‘’Alındı Belgesi’’ ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) ‘’Gider Makbuzu’’ düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) ‘’Aynı Yardım Temsil Belgesi’’ ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği (EK-15’te örneği bulunan)’’ ‘’Aynı Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘’Alındı Belgeleri’’ (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da örneği bulunan) ‘’Yetki Belgesi’’ Federasyon tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek Federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15 gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15- Federasyon, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) ‘’DERNEK Beyannamesi’’ dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk 4 ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) ‘’Genel Kurul Sonuç Bildirimi’’ ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel Kurul Sonuç Bildirimine:

1 – Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2 – Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile federasyon tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örmeği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyon edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) ‘’Taşınmaz Mal Bildirimini’’ doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Federasyon, tarafından yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) ‘’Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi’’ iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Federasyon görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) ‘’Proje Bildirimi’’ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde federasyon merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyon yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) ‘’Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi’’ genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen ‘’Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi’’ doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon İç Denetimi

Madde 17- Federasyon genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Federasyon Borçlanma Usulleri

Madde 18- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Yönetim Kurulu bir önceki yılın gelir miktarının yarısı kadar borçlanmaya yetkilidir. Bunun üstündeki borçlanmalarda ve proje karşılığı borçlanmalarda genel kurul yetkilidir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluk aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Federasyon Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20- Genel kurul, her zaman Federasyon feshine karar verilebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülmesi için genel kurula katılma hakkı buluna üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3ü’dür Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyon para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Federasyon adında ‘’Tasfiye Halinde’’ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakta görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Federasyon hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Federasyon alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları üye derneklere eşit olarak devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye be intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm eksikliği

Madde 21- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanun, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkında ki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar federasyonu temsil edecek ve federasyonla ilgi iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı Görev Unvan İmza

1- HASAN TURAN Yönt. Kurulu Başkanı

2- MEHMET KUĞU Yönt. Kurulu Bşk Vekili

3- MUSTAFA ÇOŞKUN Yönt. Kurulu Bşk Yard.

4- HASAN EKMEN Yönt. Kurulu Bşk Yard.

5- FARUK AYDIN Yönt. Kurulu Bşk Yard.

6– ALİ BİLİR Yönt. Kurulu Bşk Yard.

7- ABDULLAH AKGÜN Yönt. Kurulu Bşk Yard.

8– HAKAN ARİF AYIK Sekreter

9– MUHTEREM MEMİŞ Muhasip

10- SEBAHATDİN KAYAS Yönt. Kurulu Üye

11- ÇOŞKUN ÇALIK Yönt. Kurulu Üye

12- AHMET DİKBAŞ Yönt. Kurulu Üye

13- ALİ ALİM Yönt. Kurulu Üye

14- TEMEL KAHVECİ Yönt. Kurulu Üye

15- MUSTAFA EREN Yönt. Kurulu Üye

16- ÖMER YAVUZ Yönt. Kurulu Üye

17- ÖMER ÖZKAYA Yönt. Kurulu Üye

18- ALİ FAİK BİÇER Yönt. Kurulu Üye

19-AHMET KARASAKAL Yönt. Kurulu Üye

20- SELÇUK BAYRAM Yönt. Kurulu Üye

Bu tüzük 21(yirmi bir) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.